Εκπαιδευτική Νησίδα Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλοσοφίας

Στο Τμήμα λειτουργεί νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών προς διευκόλυνση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και είναι εξοπλισμένοι με λογισμικό για επεξεργασία κειμένου, καθώς και τη στατιστική ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων.

Υπεύθυνος/η: 
Αναστάσιος Πασχάλης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Νησίδα Η/Υ
Νέα Πτέρυγα της Φιλοσοφικής Σχολής, 1ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997417