Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διευθυντής: 
Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης Ομότιμος Καθηγητής

Ο Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων ανήκει στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ως διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική µονάδα, ιδρύθηκε το 1982 κατά εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 1268/82. Ήδη όµως, βασικά εργαστήρια του Τομέα λειτουργούν από ιδρύσεως της Γεωπονικής Σχολής (1926), ενώ από το 1976 στη Γεωπονική Σχολή λειτουργούσε η Κατεύθυνση “Γεωργικών Βιοµηχανιών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίµων”,  ως µία από τις πέντε Κατευθύνσεις σπουδών της Σχολής. Κατά συνέπεια, ο Τομέας μέσα στο 2006 έκλεισε έναν κύκλο 30ετούς λειτουργίας με αξιόλογη προσφορά στην Επιστήμη Τροφίμων γενικά και στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων ειδικότερα.

 

Κεντρική αποστολή του Τοµέα είναι η άρτια εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων σε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων που αναφέρονται στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων (βλ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών). Παράλληλα ο Τομέας αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα µε συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από ελληνικές και ευρωπαϊκές πηγές. Μέσα από συγκεκριμένα, ειδικά σχεδιασμένα ερευνητικά προγράμματα ο Τομέας δίνει λύσεις σε προβλήματα βιομηχανιών τροφίμων, ενώ παράλληλα προσφέρει σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών της βιομηχανίας σε επίκαιρα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος.

Διδακτικό αντικείμενο: 

Το πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών στην Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων είναι πενταετές και έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο των υπηρεσιών ελέγχου, όσο και των σύγχρονων βιομηχανιών και επιχειρήσεων τροφίµων.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

Το προσωπικό και οι φοιτητές του Τομέα συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητικές επιδόσεις (αριθμός δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και ετεροαναφορών) είναι αξιολογότατες, όπως καταδεικνύει και η συμμετοχή μέλους ΔΕΠ του Τομέα μας στον Παγκόσμιο Κατάλογο των συχνότερα αναφερομένων επιστημόνων (highly cited researchers –www.isihighlycited.com), όπου περιέχονται μόλις 2 Έλληνες επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Ελληνικά ιδρύματα. Ο κατάλογος αποσκοπεί στον εντοπισμό επιστημόνων, Τμημάτων και Εργαστηρίων που είχαν θεμελιώδη συμβολή στην ανάπτυξη της Επιστήμης την τελευταία 20ετία.

Ο Τομέας προσφέρει ένα πλούσιο (σε επιλογές) πρόγραμμα κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του φοιτητών σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση διατριβής στα πλαίσια του Προγράμματος Έρασμος/Σωκράτης.

Επιπλέον ο Τομέας συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά θεματικά δίκτυα με στόχο την εναρμόνιση των Σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις Επιστήμες Τροφίμων (βλ. www.esb.ucp.pt/iseki).