Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Γαλλική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα και Συγκριτική Γραμματολογία" και "Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου".

Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Σημειολογία με Εφαρμογές στη Μετάφραση".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Συνημμένα αρχεία: