Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Γεωλογίας

1. Αριθμός Συνεδρίασης: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης: 2913/23-7-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015, τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών,  για το γνωστικό αντικείμενο "Παλαιοντολογία" σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παραπάνω μητρώο ισχύει για μία διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε και πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωλογίας.

Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: "Φυσική του Εσωτερικού της Γης"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9 - 11 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9 - 11 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (9-11-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

 

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Παλαιοντολογία" 

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Μετεωρολογία"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3011/18 - 12 - 2019

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3011/18- 12 - 2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένο μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 και της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Συνέχιση διαδικασίας):

" Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες" 

 

 

 

 

 

Συνημμένα αρχεία: