Σκοποί - Στόχοι

Η Επιτροπή Υγείας  (ΕΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) αποτελεί τον φορέα ο οποίος έχει θέσει ως αποστολή του την υποστήριξη των δομών φροντίδας  υγείας των μελών του Πανεπιστημίου, δηλ. των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Διοικητικού Προσωπικού, των  υπαλλήλων και  των κάθε είδους συνεργατών. Σε πλαίσιο άριστης συνεργασίας με τις Πρυτανικές αρχές και τις άλλες Επιτροπές του Πανεπιστημίου, τα μέλη της ΕΥ, με την πολύτιμη συνεισφορά μεμονωμένων ατόμων (υπαλλήλων, φοιτητών, εργατών) καθώς και εθελοντών διοικητικών υπαλλήλων, φοιτητών και φοιτητριών που συνδράμουν στο έργο της, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με την μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και δυσκολεύουν ή καθιστούν προβληματική ή ανέφικτη την διδακτική και ερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της ΕΥ του ΑΠΘ χαρακτηρίζονται και από την προσπάθεια προσφοράς προς τα κοινά μέσω διοργάνωσης σε τακτά διαστήματα διαφόρων εκδηλώσεων που απευθύνονται κυρίως προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως π.χ. εθελοντικών αιμοδοσιών, προσφοράς ιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, ενημερωτικών επισκέψεων, κ.ά. Η Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ, σε συνεργασία και με το Ιατρείο Εργασίας του ΑΠΘ  προσπαθεί να αποτελεί ένα χρήσιμο και αποδοτικό όργανο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του τελευταίου να εκφράζει έναν από τους πλέον υγιείς, σύγχρονους και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας μας, με στόχο πάντα την υπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.