1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2881/8-2-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2881/18-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας  της Φιλοσοφικής Σχολής  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2904/2-2-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2881/18-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τo παραπάνω μητρώο  ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αρχαία Ελληνική Ιστορία", "Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία", "Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία" και "Κοινωνική Ανθρωπολογία και Λαογραφία".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo: "Βυζαντινή Αρχαιολογία".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (12-2-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2925/6-5-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2925/6-5-2016, ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενo: "Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (6-5-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 - 7 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 - 7 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Bυζαντινή Ιστορία", "Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης" και  "Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2933/9-11-2016

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2933/9-11-2016, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ.7 και 8  του άρθρου τέταρτου του Ν.4405/12-7-2016 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/13-7-2016), αποφάσισε την τροποποίηση του μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης», το οποίο είχε εγκριθεί στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2929/19-7-2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο με αριθμό 359/22-9-2016 συνημμένο απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Υπενθυμίζεται η ισχύς του μητρώου για δύο (2) έτη από την έγκρισή του δηλ. έως 9-11-2018.

 

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Αρχαία Ελληνική Ιστορία"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2938/23- 1 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2938/23- 1 - 2017 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ιστορία της Τέχνης" και "Ρωμαϊκή Ιστορία"

Επίσης στην ίδια συνεδρίαση τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό  2920/22-12-2015) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (23-1-2019), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν.

Συνημμένα αρχεία: