Κείμενο προκήρυξης
Για την πλήρωση θέσης καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (τηλ. Γραμματείας 2310998450, e-mail:info@geo.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Παλαιοντολογία Ασπονδύλων - Στρωματογραφία - Παλαιοπεριβάλλον»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001629612)
Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

ΦΕΚ: 

1046/18-10-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Monday, 2 January, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Submitted on 03/11/2016 @ 13:01