ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 24.663,60 € (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 20-09-2017 και ώρα 12:00.

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 663ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Wednesday, 20 September, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310996835

F: 

2310996810

E: 

Submitted on 15/09/2017 @ 12:19