ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 408/2018

Αριθμός Διακήρυξης: 408/2018
Είδος σύμβασης: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Φορητών Υπολογιστών για τις αγκες του ΑΠΘ
Είδος διαγωνισμού: Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Φορητών Υπολογιστών για τις ανάγκες του ΑΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός διαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα.
Τίτλος διαγωνισμού: «Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών και Φορητών Υπολογιστών για τις ανάγκες του ΑΠΘ».
Χρονική διάρκεια της σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

408/2018

Προϋπολογισμός: 

248626.00€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Monday, 12 March, 2018 - 23:59

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Friday, 16 March, 2018 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 991339

F: 

2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Submitted on 09/02/2018 @ 11:45