ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Υλικών για την Αναβάθμιση του Ηλεκτρακουστικού Συστήματος στο Κε-ντρικό Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (για το Τμήμα που ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθμό 132/2018 απέβη άγονος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α΄ και Δ΄ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.
Ειδικότερα ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός Μεγαφωνικού Συ-στήματος Ηχοτροφοδοσίας.
Προϋπολογισμός: 46.624,00€, χωρίς Φ.Π.Α., (57.813,76€, με Φ.Π.Α. 24%).
Χρόνος διάρκειας της σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή της.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της Διακήρυξης από το Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών [3ος όροφος του κτιρίου «Κ. Καραθεοδωρή» (Διοίκησης)], τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

134/218

Προϋπολογισμός: 

57 813€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Thursday, 3 May, 2018 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Friday, 4 May, 2018 - 12:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Submitted on 17/04/2018 @ 14:10