Εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος

Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Επιστολή

Έκθεση

Ο ιστότοπος της ΑΔΙΠ

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων (2014) στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ