Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2924/14-4-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Ιστορία της Ιταλικής Λογοτεχνίας"
"Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας"
"Εφαρμοσμένη Μεταφρασεολογία και ειδικό αντικείμενο Ισπανική Λογοτεχνία"
"Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτισμός με ειδικό διδακτικό και ερευνητικό αντικείμενο τις  Ελληνοϊταλικές Σχέσεις"
"Ισπανική Γλωσσολογία: Αντιπαραθετική ανάλυση Ισπανικής και Ελληνικής Γλώσσας"
"Γλωσσολογία με ειδικό αντικείμενο Νευρογλωσσολογία"
"Ιστορική Γλωσσολογία: Ινδοευρωπαϊκές Σπουδές"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (14-4-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2929/19 - 7 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19 - 7 - 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Διδακτική των Γλωσσών και με ειδικό αντικείμενο τις εφαρμογές της Πληροφορικής Επιστήμης στη διδασκαλία των γλωσσών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (19-7-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2924/14-4-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για το γνωστικό αντικείμενο:

"Ιστορική Γλωσσολογία:Ινδοευρωπαϊκές Σπουδές"

και ενέκρινε το τροποποιημένο μητρώο για το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: