Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης

Διευθύντρια
Ιφιγένεια Καμτσίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Γραμματεία: 
Ελένη Τοπαλίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Νομική Σχολή
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Κτίριο Νομικής Σχολής, 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997139

Ο τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου αυτού αποτελούν οι έννοιες του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.

Διδακτικό αντικείμενο: 
  1. Συνταγματικό Δίκαιο: Η μελέτη του συνταγματικού φαινομένου, η οργάνωση της πολιτείας καθώς και η γενική θεωρία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
  2. Διοικητικό Δίκαιο: η δράση της Δημόσιας Διοίκησης, οι θεμελιώδεις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, η κατηγορία της διοικητικής πράξης και διοικητικής σύμβασης και η εξωσυμβατικής ευθύνης της διοίκησης. Το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο ερευνά το συνταγματικό πλαίσιο οργάνωσης των Διοικητικών Δικαστηρί­ων, τους κανόνες άσκησης και εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.
  3. Φορολογικό και Δημοσιονομικό Δίκαιο: η έννοια, οι διακρίσεις και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τους φόρους.
Ερευνητικό αντικείμενο: 
  1. Συνταγματικό Δίκαιο: η κρατική παρέμβαση στην οικονομία και τις οικονομικές ελευθερίες, στην αναθεώρηση του Συντάγματος, στις σύγχρονες μορφές κοινωνικών δικαιωμάτων κ.α.
  2. Διοικητικό Δίκαιο: Οι σύγχρονες μορφές μονομερών πράξεων της διοίκησης (όπως η ηλεκτρονική διοικητική πράξη) ή και συνεργασίας με τους ιδιώτες (όπως οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο, οι νέες μορφές δημοσιότητας των πράξεων (μέσω του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ) κ.α. ενώ το διοικητικό δικονομικό δίκαιο ερευνά την βέλτιστη διαμόρφωση της διοικητικής δικαιοσύνης (βλ. τον ν. 3900/2010) με αναφορά σε αλλοδαπές έννομες τάξεις και την ΕΣΔΑ.
  3. Φορολογικό και δημοσιονομικό δίκαιο: η σύγχρονη τάση αναζήτησης πηγών κρατικών εσόδων (μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου, ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα, περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων  κ.α.).