Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Νομικής Σχολής

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2880/5-2-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2880/5-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Νομικής  Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2919/11-12-2015, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Νομικής Σχολής.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο", "Διοικητικό Δίκαιο", "Συνταγματικό Δίκαιο" και "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: