Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Φιλολογίας

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2880/5-2-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2880/5-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2880/5-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το μητρώο αυτό ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2913/23-7-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο "Κειμενογλωσσολογία και Υπολογιστική Γλωσσολογία".

Τo μητρώo αυτό ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αρχαία Ελληνική Φιλολογία"
"Λατινική Φιλολογία"
"Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία"
"Βυζαντινή Φιλολογία"
"Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία"
"Γενική Γλωσσολογία"
"Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία η τη διδακτική της Ελληνικής"
"Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.