Όραμα και αποστολή

  • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση)-Εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία
  • Ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας
  • Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας
  • Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Αναβάθμιση ποιότητας της φοιτητικής μέριμνας
  • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και ανάδειξη του ΑΠΘ σε αναπτυξιακό και πολιτιστικό πόλο της χώρας
  • Αξιοποίηση της ακίνητης και άϋλης περιουσίας του ΑΠΘ προς όφελος του Ιδρύματος και της κοινωνίας γενικότερα
  • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό στο περιβάλλον
  • Να είναι ένα Πανεπιστήμιο φιλικό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες