Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδων της Σχολής Καλών Τεχνών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Παιδαγωγική», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2912/9-7-2015
Γνωστικά αντικείμενα:
«Ιστορική Μουσικολογία»
«Συστηματική Μουσικολογία»

----------

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2912/9-7-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2883/19-3-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο: «Μουσική Ακουστική- Πληροφορική- Τεχνολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το παραπάνω μητρώο ισχύει  για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε το  επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Βυζαντινή Μουσική"

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τη συμπλήρωση δύο (2) έτων από την έγκρισή του (11-12-2017), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2925/6-5-2016

Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2925/6-5-2016, ενέκρινε το  μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

 "Μουσικοθεραπεία στην Ειδική Αγωγή" 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Με τη συμπλήρωση δύο (2) έτων από την έγκρισή του (6-5-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

 

Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2949/16-10-2017

Η Σύγκλητος  του Απθ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2949/16-10-2017, ενέκρινε το  επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο:

 "Μουσική Σύνθεση" 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν.4009/2011, της παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.4502/2016.

Συνημμένα αρχεία: