Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ - Προκήρυξη Προγράμματος «Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών»

H Δομή Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ταξινόμηση της Βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών».
Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και κατάταξη των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν με επάρκεια τις ανάγκες ταξινόμησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, άμεσης και έμμεσης χρηστικής αξίας.
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διαπιστεύεις:

  1. Βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής
  2. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 29/1/2013 έως 20/2/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                           
Καθηγητής Στ. Ανδρέου

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου,
 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία