Δια Βίου Μάθηση ΑΠΘ - «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας»

 
Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ και επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Βιολογίας και κυρίως της Διδακτικής της Βιολογίας και να καταρτισθούν με εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την ικανότητά τους α) να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και β) να ασκούν το εκπαιδευτικό τους έργο με αρτιότερη οργάνωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το σεμινάριο διάρκειας 74 ωρών περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες.

Στους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 29/1/2013 έως 8/3/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.
 
                                  Ο Πρόεδρος της                                    Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
                       Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                 του Προγράμματος
 
                            καθηγητής Στ. Ανδρέου                                     καθηγητής Γ. Στάμου

Πληροφορίες-επικοινωνία
Δομή Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία