Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Καβάλας για την υλοποίηση Επιμόρφωσης Α'-Β' Φάσης των πράξεων "Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εκπαιδευτικής Υποστήρικης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10587/04-12-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τεύχος Β) το Π.Ε.Κ. Καβάλας  ως φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε

  • Ειδικούς Επιστήμονες,
  • Μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή
  • Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),
  • Σχολικούς Συμβούλους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
  • καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιώτες,

που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών/τριών, το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα, από το Π.Ε.Κ. Καβάλας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
+30 2510 622110
F: 
+30 2510 232245
Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Καβάλας (Π.Ε.Κ.) Καβάλας
Συνημμένα αρχεία