Δομή Δια Βίου Μάθησης: Προκήρυξη Προγράμματος Εξειδίκευσης «Υγιής και Ενεργός Γήρανση για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ υλοποιείται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης με τίτλο "Υγιής και Ενεργός Γήρανση για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων".

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να αναβαθμίσει και να επικαιροποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των ενδιαφερομένων σε σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και επαγγελματικά δεδομένα στο φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης για να ανταποκριθούν επαρκέστερα στον εγχώριο επαγγελματικό ανταγωνισμό. Επιπρόσθετα, σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών που συνεπάγεται η διογκούμενη δημογραφική γήρανση. Μια τέτοια προοπτική θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών, ατόμων και κοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίσουν το γήρας ως φυσική εξέλιξη και όχι ως απειλή.

Το Πρόγραμμα, διάρκειας 82 διδακτικών ωρών, διαρθρώνεται σε 7 θεματικές ενότητες: 1) Εισαγωγή στη Γήρανση, 2) Βιολογία της Γήρανσης, 3) Προαγωγή της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 4) Διατήρηση της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 5) Αποκατάσταση της Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης, 6) Ποιότητα Ζωής, 7) Γήρανση και Ποιότητα Ζωής.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του Προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:

  1. Βεβαίωση συμμετοχής
  2. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης

    Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 11/03/2013 έως 31/03/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

 
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr και την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.healthyandactiveaging.gr.

Ο Πρόεδρος της                                                                               Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                                              του Προγράμματος
 
   Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                                        Γ. Γρούϊος, Καθηγητής

Πληροφορίες-επικοινωνία
Δομή Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία