Δομή Δια Βίου Μάθησης: Προκήρυξη Προγράμματος Εξειδίκευσης «Ταξινόμηση της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών (Annelida & Peracarida)»

H Δομή Διά Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Ταξινόμηση της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων ζωικών οργανισμών (Annelida & Peracarida)».

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην αναγνώριση και κατάταξη των θαλάσσιων πολυχαίτων (Polychaete: Annelida) και των θαλάσσιων ψήλων (Peracarida: Crustacea), προκειμένου να αντιμετωπίζουν με επάρκεια τις ανάγκες ταξινόμησης.

Μετά από ένα αναγκαίο σύντομο και περιεκτικό θεωρητικό υπόβαθρο, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή δια ζώσης με όλο το φάσμα μιας ερευνητικής διαδικασίας ταξινόμησης του έμβιου θαλάσσιου κόσμου. Θα τους δοθεί η ευκαιρία της αυτενέργειας και του εμπλουτισμού των γνώσεών τους. Θα δημιουργήσουν μια αξιοσημείωτη βιβλιογραφία, έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής, απαραίτητης για την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι εργασίες πεδίου – δειγματοληψίες και η επεξεργασία του υλικού που θα συγκεντρώσουν για κάθε ταξινομική ομάδα θα αποτελούν σημείο αναφοράς της εμπειρίας που θα αποκομίσουν.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν οι ακόλουθες διαπιστεύεις:

 

  1. Βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής
  2. Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Κατάρτισης

 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 24/4/2013 έως 24/5/2013 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ.: diaviou.auth.gr.
 
 
                                  Ο Πρόεδρος της                                     Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
                       Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                                 του Προγράμματος
 
                            καθηγητής Στ. Ανδρέου                      καθηγητής Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΘ
Συνημμένα αρχεία