Ανακοινώσεις της Συγκλήτου

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας διαβιβάζουμε ανακοινώσεις που αποφασίστηκαν ομόφωνα στην υπ. αριθμ. 2895/8-10-2014 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Ο Πρύτανης,

Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
---------------

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Συγκλήτου

Η Σύγκλητος επιθυμεί να ενημερώσει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ ότι, η πρώτη τακτική συνεδρίαση της για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014. Η Σύγκλητος, όπως και όλα τα συλλογικά διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου, συνεδριάζει -σύμφωνα με τη νομοθεσία- με την παρουσία μόνο των μελών της. Οι σύλλογοι (εργαζομένων, φοιτητών, διδασκόντων), καθώς και όποια άλλη συλλογική οντότητα, ομάδα ή άτομο επιθυμoύν να ενημερώσουν τα μέλη της Συγκλήτου για κάποιο θέμα ή να θέσουν κάποιο αίτημα, μπορούν να στέλνουν το κείμενο/αίτημα που επιθυμούν στη διεύθυνση sigklitos@auth.gr ή να το καταθέτουν γραπτά στο Πρωτόκολλο του ΑΠΘ. Μπορούν επίσης να το παραδίδουν στο θυρωρείο του Κτιρίου Διοίκησης (ειδικά όταν το Πρωτόκολλο δεν λειτουργεί). Η Πρυτανεία θα δίνει στα μέλη της Συγκλήτου αντίγραφο όλων των κειμένων/αιτημάτων που κατατίθενται, ώστε να αποφασίζουν επί αυτών. Οι σύλλογοι, ομάδες ή άτομα που θέλουν να παρουσιάσουν προφορικά το θέμα τους στη Σύγκλητο μπορούν επίσης να καταθέτουν γραπτά ή ηλεκτρονικά το αίτημά τους (αναφέροντας τα στοιχεία του εκπροσώπου που θα μιλήσει και το θέμα, με σύντομη αιτιολόγηση της ανάγκης για προφορική παρουσίαση). Η Πρυτανεία θα θέτει υπόψη της Συγκλήτου όλα ανεξαιρέτως τα αιτήματα προφορικής παρουσίασης αμέσως μόλις υποβάλλονται και θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για την έγκριση ή όχι του αιτήματός τους από τη Σύγκλητο.
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ καλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να στηρίξουν την παραπάνω διαδικασία, η οποία είναι η μόνη νόμιμη, αλλά και αναβαθμίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης του δημόσιου πανεπιστημίου.

--------------

Ανακοίνωση

Η Σύγκλητος επιθυμεί να ενημερώσει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ σχετικά με το θέμα των διαγραφών ότι δεν επιθυμεί να αφαιρεθεί από κανένα φοιτητή του Ιδρύματος που ενδιαφέρεται έμπρακτα να ολοκληρώσει σε εύλογο χρόνο τις σπουδές του το δικαίωμα αυτό και θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
Στην κατεύθυνση αυτή, ενημερώνει ότι, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόθεσή τους να επανέλθουν ενεργά στις σπουδές τους, μπορούν οι φοιτητές να υποβάλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού.
Η ανακοίνωση αυτή δεν αφορά τους ενεργούς φοιτητές.