Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"

Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, με τη συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων, το οποίο, από φέτος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3603/31/12/2014 τ.Β΄ οδηγεί στην απονομή του τίτλου:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων
(MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation)

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ., της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στον 1ο κύκλο του προγράμματος, που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2015, θα εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η χρονική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα και η διδασκαλία θα γίνεται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από 25 Ιουνίου 2015 έως 24 Ιουλίου 2015 κατά τις ώρες 9:30 ως 14:00, ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.:

Γραμματεία Τμήματος Γεωλογίας
Σχολή Θετικών Επιστημών
Α.Π.Θ.
Πανεπιστημιούπολη, 54124,
Θεσσαλονίκη

με την ένδειξη «για το Μεταπτυχιακό των Υδρογονανθράκων»

Σε περίπτωση  που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός εισακτέων, θα γίνουν δεκτές υποψηφιότητες από 1 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια σειρά δικαιολογητικών, όπως συνοψίζονται παρακάτω:
 

 1. Έντυπη αίτηση (το έντυπο παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του  Τμήματος Γεωλογίας, του Α.Π.Θ. ή από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://hydrocarbons.geo.auth.gr/ στην ενότητα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου. Γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποφοιτήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2015.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).
 5. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του υποψήφιου, και εφόσον είναι δυνατόν και μία συστατική επιστολή από εργοδότη του υποψήφιου.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
 7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας με αποδεικτικό που μπορεί να είναι: Proficiency του Cambridge University ή του University of Michigan, ή Toefl 215 (computer based) και άνω ή IELTS 6 και άνω. Δεν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης τεκμηρίωσης γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, αν υπάρχει, η οποία θα συνεκτιμηθεί στα κριτήρια επιλογής.
 8. Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
 9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, για αλλοδαπούς υποψηφίους.
 10. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
 11. Έκθεση ενδιαφερόντων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο ΔΠΜΣ και τους γενικότερους στόχους του ( επιστημονικούς, επαγγελματικούς κλπ).

Η διαδικασία των υποψηφίων που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους εμπρόθεσμα γίνεται σε τρεις φάσεις:

 • Πρώτη φάση: Η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις και προκρίνει για συνέντευξη τον σχετικό αριθμό υποψηφίων.
 • Δεύτερη φάση: Οι υποψήφιοι που έχουν προκριθεί για τη πρώτη φάση περνούν από συνέντευξη από μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος. Η συνέντευξη θα γίνει σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΔΜΠΣ και από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.
 • Η Επιτροπή Προγράμματος συνεδριάζει και καταρτίζει τη λίστα των υποψηφίων, που εισάγονται στο Πρόγραμμα όπως επίσης και λίστα επιλαχόντων που δεν ξεπερνά το 50% των θέσεων φοίτησης στο Πρόγραμμα. Η Επιτροπή του Προγράμματος για την κατάρτιση της λίστας των υποψηφίων, που εισάγονται, συναξιολογεί τα προσόντα των υποψηφίων και τον βαθμό πληρότητας αυτών, με πολυκριτηριακή μέθοδο σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στις αρχές Οκτωβρίου του 2015.
   

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ΔΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων από τους σπουδαστές, δυο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ ετησίως. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων. Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται για να διδάξουν.

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματέα του Τμήματος Γεωλογίας κα. Παρτακελίδου Παναγιώτα (τηλ. 2310998450) ή στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ: http://hydrocarbons.geo.auth.gr/

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ,

Κωνσταντίνος Αλμπανάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Παναγιώτα Παρτακελίδου
Τ: 
2310 998450
Συνημμένα αρχεία