Θέσπιση Βραβείων Αριστείας

Αγαπητά μέλη του ΑΠΘ,

Η Επιτροπή Αριστείας ορίστηκε από τη Σύγκλητο για να συμβάλει στην ανάδειξη της Αριστείας μεταξύ των μελών ΔΕΠ, των φοιτητών και των στελεχών της διοίκησης, απονέμοντας ετήσια Bραβεία Αριστείας. Την πρώτη χρονιά, η περίοδος αναφοράς θα καλύψει δραστηριότητες δύο ακαδημαϊκών ετών, του 2013-14 και του 2014-15.

Τα Bραβεία Αριστείας καλύπτουν την έρευνα, την εισροή κονδυλίων στον ΕΛΚΕ, την αναγνώριση του έργου και την προσφορά στην ελληνική και διεθνή επιστημονική και καλλιτεχνική κοινότητα, τη φοιτητική αριστεία (ατομική και ομάδων φοιτητών), τη σύνδεση με την κοινωνία, καθώς και το διοικητικό έργο.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση ότι το έργο που παράγεται στο ΑΠΘ -συμπεριλαμβανομένου και του διδακτικού- είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο σύνθετο από όσο καλύπτουν τα προτεινόμενα βραβεία, όπως επίσης ότι υπάρχουν άτομα που έχουν συνεισφέρει και προσφέρει σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αρχίσει ο θεσμός να λειτουργεί, ώστε να οριστικοποιηθούν τα κριτήρια και να μπορούν να συλλεχθούν τα αναγκαία στοιχεία.

Βεβαίως, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι ενιαία, αλλά ταυτοχρόνως και ευαίσθητα στις ιδιομορφίες του επιστημονικού (π.χ., του έργου που καλλιεργείται στις ανθρωπιστικές επιστήμες) και του καλλιτεχνικού έργου. Τέτοια κριτήρια, για παράδειγμα, είναι ο h-index, σημαντικές δημοσιεύσεις και μονογραφίες (κυρίως για τις ανθρωπιστικές επιστήμες), βραβεία ή διακρίσεις του καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, ανάληψη θέσεων ευθύνης σε διεθνείς επιστημονικές εταιρείες ή σε επιστημονικούς/πολιτιστικούς φορείς, συμμετοχή σε Συντακτικές Επιτροπές διεθνών και ελληνικών περιοδικών.

Για τους φοιτητές, πέραν του βαθμού εισαγωγής και αποφοίτησης, κριτήριο είναι, π.χ., να υπάρχει διάκριση ατομικού ή συλλογικού επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου, αλλά και δράσεις φοιτητικών ομάδων που υλοποιούνται συστηματικά και με συνέπεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και συμβάλλουν στην προώθηση επιστημονικών, καλλιτεχνικών, εθελοντικών και κοινωνικών στόχων.

Η επιτυχία του έργου της Επιτροπής εξαρτάται από τη συμμετοχή και συνεισφορά όλων, τόσο των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών όσο και των Τμημάτων και μονάδων του Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή θα στηριχθεί σε στοιχεία που υπάρχουν στη ΜΟΔΙΠ και στον ΕΛΚΕ για το έργο των μελών ΔΕΠ. Επειδή τα στοιχεία της ΜΟΔΙΠ είναι μάλλον ελλιπή και εξαρτώνται από την εισαγωγή δεδομένων από τα μέλη ΔΕΠ [ορισμένα δεδομένα ζητούνται στα Ατομικά Απογραφικά Δελτία, αλλά οι διακρίσεις των μελών ΔΕΠ ή των φοιτητών καταχωρούνται στο σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/distinctions%26events, η Επιτροπή κάνει θερμή έκκληση σε όσους δεν τα έχουν συμπληρώσει, να το κάνουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει εγκαίρως στην επεξεργασία τους. Επίσης, παρακαλούμε, εάν στο σύστημα της ΜΟΔΙΠ δεν υπάρχει κατάλληλο πεδίο για κάποιες σημαντικές δράσεις, να αποσταλούν οι πληροφορίες απευθείας στην Επιτροπή (mariapar@rect.auth.gr). Αυτό είναι σημαντικό, για παράδειγμα, για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις δημοσιεύσεις των μελών που τις υπηρετούν.

Για τους φοιτητές και τις φοιτητικές ομάδες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των διακρίσεων που συλλέγει η ΜΟΔΙΠ, πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν από τα Τμήματα, τα οποία είναι και τα μόνα που έχουν πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων των φοιτητών τους. Οι φοιτητικές ομάδες θα πρέπει να στείλουν στοιχεία για τη δράση τους απευθείας στην Επιτροπή, διότι δεν υπάρχουν αλλού.  Ήδη κάποια Τμήματα έχουν αποστείλει πολύτιμες πληροφορίες στην Επιτροπή. 

Θα παρακαλούσαμε, τα Τμήματα που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, καθώς και τις φοιτητικές ομάδες, να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.

Η Επιτροπή προσβλέπει στη συνεργασία και βοήθεια όλων των μελών της κοινότητας του ΑΠΘ σε μια κοινή προσπάθεια αυτογνωσίας, αλληλογνωριμίας και ανάδειξης του έργου του Πανεπιστημίου μας.

Με εκτίμηση

Αναστασία Ευκλείδη

Πρόεδρος Επιτροπής Αριστείας

 

Επικοινωνία:

Μαρία Παρασκευά,E-mail:  mariapar@rect.auth.gr, Τηλέφωνο: 2310-996715, Fax: 996706

Συνημμένα αρχεία