Σας γνωρίζουμε ότι η  Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2926/10&13-6-2016, έχοντας υπόψη το άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΑΠΘ (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με:

1) το γεγονός ότι το διάστημα από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του ΑΠΘ και ως εκ τούτου απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές, 

2) την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο  προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και

3) λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, 

αποφάσισε οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2016 έως και 19-8-2016.  

Εξαιρούνται της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:

- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΑΠΘ- Επιτροπή Ερευνών,

- Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας-ΣΝΕΓ (το οποίο θα είναι κλειστό για το χρονικό διάστημα  από 1 έως και 17-8-2016),                

- Το Τεχνικό Συνεργείο,

- Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ),

- Ο Σεισμολογικός Σταθμός,

- Ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο, 

- Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 

- Οι θυρίδες αλληλογραφίας,

- Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Παν/κών Δασών,

- Η υπηρεσία κήπων,

- Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης (εκτός του Οικονομικού Τμήματος - Λογιστήριο & Διαχείριση- που θα παραμείνει κλειστό για το χρονικό διάστημα από 4-8-2016 έως και 19-8-2016).

Επισημαίνεται ότι στις θυρίδες αλληλογραφίας το διάστημα αυτό θα παραμένει ένας (1) υπάλληλος εναλλάξ για την παραλαβή της αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου, ενώ η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα θα πραγματοποιείται με βάση ειδικό πρόγραμμα.

Τέλος σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ θα χρεώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα της άδειάς τους από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων (αντίστοιχα), χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων. 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 04/07/2016 @ 13:48