Προς
Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ (μονίμους & ΙΔΑΧ)

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2355/οικ.20352/27-7-2016 (ΑΔΑ: 77Ψ4465ΦΘΕ-ΨΡ9) και αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016 (ΑΔΑ: Ω3Σ1465ΦΘΕ-ΣΒΧ), καθώς και την εγκύκλιο του ΙΚΑ αριθμ.πρωτ.Α05/1105/25/1-8-2016 (ΑΔΑ: ΩΣ364691ΩΓ-Ο73), οι οποίες αφορούν στην παροχή διευκρινήσεων – οδηγιών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το Π.Δ. 69/2016.
Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης : «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ. 69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα».
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διευκρινίζεται ότι η ως άνω ημερομηνία (31-8-2016) συνιστά απλή υπόδειξη και δεν είναι σε καμία περίπτωση καταληκτική. Όσοι όμως υπάλληλοι ενδιαφέρονται  να αναγνωρίσουν προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα, συνιστάται να προχωρήσουν άμεσα στη συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται, όπως αυτά αναλύονται στο Π.Δ. 69/2016 και τις σχετικές εγκυκλίους και στη συνέχεια να καταθέσουν αίτηση, ώστε το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού να έχει τον απαραίτητο χρόνο να τις επεξεργαστεί, για να τις προωθήσει στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί μέσα στις προθεσμίες που τίθενται στο Π.Δ.

Από τη Διεύθυνση Προσωπικού 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 23/08/2016 @ 15:34