Β΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κινητικότητα Διδασκαλίας μέσω του Προγράμματος Erasmus+

post image

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2016-2017 ανακοινώνει τη Β΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού του Α.Π.Θ. για Διδασκαλία σε ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Πρόκειται για 40 υπόλοιπες θέσεις διαθέσιμες μετά από την Α΄ Πρόσκληση του Προγράμματος Erasmus+ 2016-2017. 

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching (Κινητικότητα Προσωπικού /Erasmus+Διδασκαλία [EU,Τουρκία] /Διδασκαλία 2016-2017/Οδηγίες & Έντυπα).

Οι διδάσκοντες/ουσες για τη μετακίνησή τους θα λάβουν επιχορήγηση:
α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και 
β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.
Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδίου και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών του ακαδ. έτους 2016-17 είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
 2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση με το ΑΠΘ για Διδασκαλία, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 3. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ενώ γίνεται χρήση των τύπων αδειών βάσει της υπ’ αριθμ. 2933/9-11-2016 απόφασης της Συγκλήτου, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του Προγράμματος (π.χ. εξαιρούνται τα συνέδρια) και δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εξόδων.
 4. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και όχι συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
 5. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα και ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών ημερών.

Β. Διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης

 1. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του/της λογαριασμού, δηλώνει ηλεκτρονικά έως τις 30-6-2017, ώρα 16:00 στην ακόλουθη διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/register μία μόνο μετακίνηση που προτίθεται να υλοποιήσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.  Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί  έως τις 31/12/2017. Επίσης, οφείλει να δηλώσει και τις μετακινήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός του/της ή άλλων Τμημάτων με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο μέσω της συμφωνίας του/της. Σε κάθε υποψήφιο/α μετακινούμενο/η αντιστοιχεί μία δήλωση. Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας η ηλεκτρονική φόρμα απενεργοποιείται.
 2. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, αφού συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα, αναρτά την Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) που έχει λάβει από το Ίδρυμα Υποδοχής (σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching).
 3. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί από το/τη συντονιστή/ρια της συμφωνίας και για την περίπτωση άλλου/ης συναδέλφου που θα αξιοποιήσει τη συμφωνία του/της.
 4. Στην Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής θα πρέπει να αναγράφονται:
  - το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας
  - το Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο θα διδάξει
  - το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος της Επιστολής.
 5. Αποθήκευση της δήλωσης και υποβολή της.
 6. Λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης.

Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας η Ηλεκτρονική Αίτηση θα απενεργοποιηθεί και κανένα έγγραφο δεν θα γίνει δεκτό.

Γ. Διαδικασία Επιλογής

Εάν οι δηλώσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

 1. Προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για πρώτη φορά
 2. Λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

Σημειώνεται, ότι θα δοθεί προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον ο/η υποψήφιος/α μετακινούμενος/η έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, θα πρέπει να ενημερώνετε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (κ. Γ. Βέης gveis@auth.gr) για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες πραγματοποιούνται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.