Πρόσκληση Επιτροπής Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού

 

ΑΠΘ- Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
http://auth.gr/committee/19436
Επικοινωνία: emde@auth.gr

29-9-2017

Προς : όλα  τα μέλη ΔΕΠ

Θέμα : χαρακτηρισμός ΜΔΕ και χρηματοδότηση συντήρησης

Με απόφαση της πρυτανείας, θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους και των επομένων η προμήθεια ειδών για συντήρηση μεγάλων, διατμηματικών ή κοινόχρηστων, ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικών οργάνων (ΜΔΕ). Για τον χαρακτηρισμό εξοπλισμού ως μεγάλο, διατμηματικό ή κοινόχρηστο επιστημονικό όργανο, πέραν αυτού που ήδη έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος, δείτε το συνημμένο έγγραφο (1).

Καλούνται όποιες/-οι επιθυμούν να ενταχθεί όργανο στην κατηγορία ΜΔΕ να υποβάλουν σχετικό αίτημα χαρακτηρισμού ΜΔΕ στην Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού (ΕΜΔΕ), συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο (2), χωρίς καταληκτική προθεσμία.

Καλούνται επίσης οι υπεύθυνοι ΜΔΕ ή όποιες/-οι υποβάλουν αίτημα χαρακτηρισμού ΜΔΕ,  στην περίπτωση που το  όργανο έχει άμεση ανάγκη συντήρησης, η οποία  είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, να υποβάλουν το σχετικό αίτημα χρηματοδότησης ΜΔΕ στην Επιτροπή Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού (ΕΜΔΕ), συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο (3), το συντομότερο δυνατό και με καταληκτική προθεσμία την 13-10-2017.

Για τον πιο ορθολογικό προγραμματισμό της συντήρησης, σάς ενημερώνουμε ότι δυνατότητα χρηματοδότησης της συντήρησης ΜΔΕ προβλέπεται και για το επόμενο οικονομικό έτος, από την αρχή του έτους και με λιγότερο στενές προθεσμίες. 

Σημειώνεται ότι μέχρι του ποσού των 20.000 € πλέον ΦΠΑ (σύνολο 24.800 €) η προμήθεια της συντήρησης πραγματοποιείται με απευθείας ανάθεση, αρκεί να υπάρχουν τρεις προσφορές ή βεβαίωση περί αποκλειστικού προμηθευτή. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) υποβολή αιτήματος, με βεβαίωση μοναδικού προμηθευτή ή τρεις προσφορές β) θετική εισήγηση της επιτροπής και έγκριση του οικονομικού αιτήματος από τη Σύγκλητο γ) πραγματοποίηση της προμήθειας και παραλαβή της δ) έκδοση τιμολογίου εντός της προθεσμίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της  προμήθειας επικοινωνήστε με την κ. Ε.Κουλιακιώτη (τμήμα Προμηθειών,  kouliak@ad.auth.gr, τηλ 6871)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΔΕ
Γεώργιος Λιτσαρδάκης
Καθηγητής

Συνημμένα:
(1) Χαρακτηρισμός και χρηματοδότηση συντήρησης Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
(2) αίτημα χαρακτηρισμού Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού
(3) αίτημα επείγουσας χρηματοδότησης για συντήρηση Μεγάλου Διατμηματικού Εξοπλισμού

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συνημμένα αρχεία