Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄) και β) την αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ. Β΄), προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων, με τον αναπληρωτή τους, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΠΘ, στα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος (βλ. συνημμένα αρχεία). 

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 09/11/2017 @ 10:45