Σήμερα, Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, οι παρακάτω υπογράφοντες, μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΑΠΘ, στην Σύγκλητο, που ορίστηκε με το αριθμ. πρωτ. 7689/20-11-2017 έγγραφο της Πρυτανείας ΑΠΘ, παραλάβαμε από το Τμήμα Λοιπού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΑΠΘ:

Για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΑΠΘ, στην Σύγκλητο, την αίτηση του κ. Γιαντσελίδη Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και την αίτηση της κας Ευσταθιάδου Παρασκευής του Κωνσταντίνου, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Ως Εφορευτική Επιτροπή εξετάσαμε την εκλογιμότητα των ανωτέρων υποψηφίων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα εκλογιμότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1,2 και 3 του νόμου 4485/2017, οι προϋποθέσεις πληρούνται και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2, ανακηρύσσουμε:

Τον κ. Γιαντσελίδη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και την κα Ευσταθιάδου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Οδοντιατρικής, υποψήφιους για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του ΑΠΘ, στην Σύγκλητο του ΑΠΘ με διετή θητεία από 1-12-2017.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ, (ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ)

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΤΟΥΛΑ, (ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΙΚΑ, (ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ)

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 22/11/2017 @ 17:36