Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ. 7842/22.11.2017 πρυτανική πράξη, για τη διενέργεια εκλογών που αφορούν στην ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σύγκλητο  του ΑΠΘ, και ενός αναπληρωτή αυτού, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, οι οποίες διαβιβάστηκαν με το αρ. πρωτ. 8222/22.11.2017 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού, ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και την απουσία τυχόν κωλυμάτων εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των παρακάτω ως υποψηφίων (αλφαβητικά):

Παπαχαρίσης Βασίλειος του Χρήστου

Περπερίδης Γεώργιος του Φωτίου

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΓΑΣ                 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΛΗΣ                     

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 23/11/2017 @ 12:58