ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθμ. 410/2018 για την ανάδειξη Τουριστικού Γραφείου για τη διενέργεια εκπαιδευτικών ασκήσεων υπαίθρου των φοιτητών του Α.Π.Θ. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, προϋπολογισμού 290.322,58 € χωρίς ΦΠΑ (με ΦΠΑ 24% 360.000,00 €), η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 11-5-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω καθυστέρησης συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Απόστολος Χατζητριανταφύλλου

E: 

Τ: 
2310996903
F: 
2310996907
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Προμηθειών στις 10/05/2018 @ 12:34