Απόφαση Συγκλήτου επί αποτελεσμάτων διαβούλευσης Διαγωνισμού 411/2018

Έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας προκαταρκτικής διαβούλευσης με οικονομικούς φορείς για την προκήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αριθμός διακήρυξης 411/2018) για την: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συνολικού προϋπολογισμού €5.331.800,00 – συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Προμηθειών στις 11/06/2018 @ 14:13