Ο Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων στον Τομέα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Tμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, Κώστας Κουτσουμανής, ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Βιολογικών Κινδύνων (BIOHAZ Panel) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA).

H Επιτροπή Βιολογικών Κινδύνων της EFSA  (https://www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz) παρέχει επιστημονικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη Μικροβιολογική Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η Επιτροπή καλύπτει επιστημονικά μια ευρεία γκάμα θεμάτων όπως είναι οι μεταδιδόμενες στον άνθρωπο ζωικές ασθένειες, οι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, η μικροβιολογία τροφίμων, η υγιεινή των τροφίμων και η συναφής διαχείριση αποβλήτων.

Τα μέλη της είναι επιστήμονες από ευρωπαϊκές χώρες, με εξειδίκευση στην επιδημιολογία τροφιμογενών ζωονόσων (σαλμονέλα, καμπυλοβακτήρια κ.ά.), στη μικροβιακή αντοχή, τη μεταποίηση ζωικών υποπροϊόντων, τους τροφιμογενείς ιούς, την επιθεώρηση κρεάτων σε όλα τα είδη που εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίμων, την υγιεινή των τροφίμων και τη μικροβιολογία, τα μικροβιολογικά κριτήρια, τους βιολογικούς κινδύνους που συνδέονται με σύνθετα και νωπά προϊόντα,  την απολύμανση σφαγίων κρέατος (αντιμικροβιακές θεραπείες), την ποσοτική εκτίμηση της μικροβιολογικής επικινδυνότητας, την επιδημιολογία, παθολογία, διάγνωση και εκτίμηση της έκθεσης των ΜΣΕ (Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες).

Δελτίο Τύπου & Σύντομο Βιογραφικό κ. Κ. Κουτσουμανή

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 28/08/2018 @ 12:31