Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και εντός της Πανεπιστημιούπολης»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο:

«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδικού δικτύου στο campus της Θέρμης και εντός της Πανεπιστημιούπολης» προϋπολογισμού 228.300,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία έργου:

  • Οδοποιία και τάξη πτυχίου Α2 και άνω.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), από την επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, όπως ορίστηκε από την Σύγκλητο του Α.Π.Θ.

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Tο παρόν δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών  και Μεταφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016.

 

Συνημμένα αρχεία