Σας ενημερώνουμε για την με Α.Π. 8127/08.01.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με θέμα την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 10/01/2019 @ 15:51