Δημόσια Κλήρωση για το Ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για συνοπτικούς διαγωνισμούς προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δευτέρα 15-4-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 22870/5-4-2019 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών του Α.Π.Θ.,  για να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για συνοπτικούς διαγωνισμούς προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Προμηθειών, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης.                   

ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.