Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι η  Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2994/18-6-2019, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρο 39 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 1099/τ.Β΄/5-9-2000), όπως ισχύει, και

β)  του άρθρου 13 παρ.2 περ. λστ΄ του Ν.4485/2017, όπως αυτός ισχύει

σε συνδυασμό με:

1) το γεγονός ότι το διάστημα από το τέλος Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου δεν πραγματοποιούνται μαθήματα και εξετάσεις στα Τμήματα και τις Σχολές του Α.Π.Θ. και ως εκ τούτου απουσιάζουν οι φοιτητές, καθώς επίσης ότι το διδακτικό προσωπικό τελεί σε θερινές διακοπές,

2) την έλλειψη προσωπικού για την κάλυψη των διοικητικών αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του έτους, με συνέπεια την υποχρεωτική χορήγηση αδειών στο  προσωπικό κατά το μήνα Αύγουστο, και

3) για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,

αποφάσισε οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου να παραμείνουν κλειστές, για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019

Εξαιρούνται της παραπάνω απόφασης οι εξής υπηρεσίες οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές:

- Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)/ΑΠΘ- Επιτροπή Ερευνών,

- Το Τεχνικό Συνεργείο,

- Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ),

- Ο Σεισμολογικός Σταθμός,

- Ο Μετεωρολογικός Σταθμός και το Μετεωροσκοπείο,

- Το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,

- Οι θυρίδες αλληλογραφίας,

- Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Παν/κών Δασών,

- Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος

- Η υπηρεσία κήπων και

- Οι Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης

Επισημαίνεται ότι στις θυρίδες αλληλογραφίας το διάστημα αυτό θα παραμένει ένας (1) υπάλληλος εναλλάξ για την παραλαβή της αλληλογραφίας του Πανεπιστημίου, ενώ η φύλαξη των κτιρίων και η καθαριότητα θα πραγματοποιείται με βάση ειδικό πρόγραμμα.

Τέλος σημειώνεται ότι για τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού και τα μέλη του ΕΤΕΠ θα χρεώνεται το παραπάνω χρονικό διάστημα της άδειάς τους από το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και από τους Προέδρους των Τμημάτων (αντίστοιχα), χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από μέρους των ενδιαφερομένων.

Συνημμένα αρχεία