Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για έργα ή μελέτες

     ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 08:30 π.μ. στο Τμήμα Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 4941/15-10-2019 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για την αντικατάσταση της Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών για έργα ή μελέτες, τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την αριθμ. 34921/20-8-2019 Πράξη Συγκλήτου του ΑΠΘ.

 

ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.