Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Διοικητικών Υπαλλήλων Μονίμων και ΙΔΑΧ στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ και μελών Λοιπού Προσωπικού ( ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) στη Σύγκλητο του ΑΠΘ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Διοικητικών Υπαλλήλων Μονίμων και ΙΔΑΧ  στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ και μελών Λοιπού Προσωπικού ( ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) στη Σύγκλητο του ΑΠΘ.

 

Συνημμένα αρχεία