Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου-«Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

«Χρωματισμοί χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ» προϋπολογισμού 709.677,42 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 170.322,58  Ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία έργου :

  • Οικοδομικά

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), από τη Διμελή Επιτροπή που ορίστηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ (αρ. πρωτ. 5288/05-11-2019), σύμφωνα με το ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017.

Το έργο θα εκτελεσθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Κυριακή Ματσούκα
Τ: 
2310996823
F: 
2310996810
Συνημμένα αρχεία