Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου διοικητικών υπαλλήλων (Μονίμων και ΙΔΑΧ)

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ'αριθ. 9091/14-11-2019 Πράξη της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τους υποψηφίους για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΠΘ, καθώς και το χώρο διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με τα συνημμένα έγγραφα.

Συνημμένα αρχεία