Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου διοικητικών υπαλλήλων

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ'αριθ. 9091/14-11-2019 Πρυτανική Πράξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου στη Σύγκλητο και στο Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία