Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ'αριθ. 9124/14-11-2019 Πρυτανική Πράξη  του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου στη Σύγκλητο, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία