Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου Ε.E.Π

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ'αριθ. 9126/14-11-2019 Πρυτανική  Πράξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου στη Σύγκλητο, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία