Δημοσίευση προκήρυξης τριών θέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ηράκλειο, 06-02-2020
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Τηλ. 2810-394401, e-mail: secretariat@biology.uoc.gr
1. Αριθμός προκήρυξης: 14027/19-11-2019
Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 693Φ469Β7Γ-6ΚΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14488
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Συστηματική Ζώων».
2. Αριθμός προκήρυξης: 14028/20-11-2019
Φ.Ε.Κ. 22/18-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΨΑ7Α469Β7Γ-5Ω2
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14489
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών».
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Τηλ. 2810-393807
e-mail: secr@math.uoc.gr
3. Αριθμός προκήρυξης: 12882/19-11-2019
Φ.Ε.Κ. 36/24-01-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 789Ε469Β7Γ-ΜΟΨ
ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP14494
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 06-04-2020.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ