Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής οριστικής παραλαβής

 

 
 

Tην Παρασκευή 22-5-2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 24368/20-5-2020 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων σε κτίρια του ΑΠΘ»:
Αριθμός Διακήρυξης: 02/2017
Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 122.137,90 € 
Αριθμός Σύμβασης: 13447/19-1-2018
Ανάδοχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. «ΕΡΓΟΓΝΩΣΗ Ε.Ε.»)
Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600062 ΠΔΕ,

τα μέλη της οποίας ορίστηκαν με την αριθμ. 17597/4-2-2020 Πράξη Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ.
 
ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.