Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α) Τα άρθρα: 13 παρ. 1 εδ. ε΄ (Σύγκλητος)
17 παρ. 1 εδ. γ΄ (Γενική Συνέλευση Σχολής), 18 παρ.1 εδ. γ΄ (Κοσμητεία), 21 παρ. 1
εδ. γ΄ (Συνέλευση Τμήματος) και 26 παρ. 1 εδ. γ΄ (Γενική Συνέλευση Τομέα) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α')
β) Την αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β') Υπουργική Απόφαση
γ) Τη με αριθμό Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) Υπουργική Απόφαση, τροποποιητική της με αριθ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργικής Απόφασης

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το υπόψη θέμα, παρακαλούμε για την ανάδειξη των εκπροσώπων φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 της (γ) σχετικής τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης.

Με εκτίμηση
Ο Πρύτανης

Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Συνημμένα αρχεία