Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών έως την λήξη του ακαδημαϊκού έτους

Προς ενημέρωση των οικότροφων των ΦΕΘ επισυνάπτουμε την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/29-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2038/Β΄/30-5-2020), με την οποία παρατείνεται έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών εξαιρουμένων όσων πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.

Συνημμένα αρχεία